STICHTING OPRECHT

 

Schoolbrede Aanpak Pestgedrag


  1. 1.Inventariseren van de mate van pesten

Alle partijen worden “gehoord” middels een enquete-formulier.

Bij de kinderen, ouders en leerkrachten.

Deze kan dienen als een nulmeting en na afloop wordt de enquete herhaald om vervolgens

een follow-up na afsluiting van het project te houden (na minimaal 6 maanden).


  1. 2.Pestprotocol bekijken

Doorlichten/inventariseren van pestprotocol.

Hoe ziet het uit en hoe wordt deze toegepast.

Eventueel aanpassen van het pestprotocol.


  1. 3.Workshop voor het Team

Vier ervaringsgerichte bijeenkomsten waarin pestgedrag centraal staat en waarbij leerkrachten kijk op pestgedrag krijgen en oplossingsgerichte handvatten aangereikt krijgen. De training van leerkrachten is er op gericht om pesten goed te kunnen signaleren en aan te pakken. Onderdeel is het maken van een invoeringsplan voor de verschillende onderdelen van het antipestbeleid. Uitvoering van het pestprotocol bespreken.


  1. 4.Training “We zijn er voor elkaar” voor kinderen in het Basisonderwijs (onderbouw, middenbouw, bovenbouw),

      Voortgezet onderwijs, Speciaal onderwijs en Voortgezet Speciaal onderwijs

Het oplossen van pestproblematiek en onveilige groepssituatie, het aanreiken van handvatten aan de leerkracht, actieve betrokkenheid bij ouders bewerkstelligen.

6 lessen van 45 minuten. De jongens en meisjes krijgen tijdens de training deels apart van 1 mannelijke trainer en 1 vrouwelijke trainer les, deels klassikale les van 1 trainer. In 6 ervaringsgerichte bijeenkomsten wordt het bewustzijn van leerlingen verhoogd, gedragsverandering gestimuleerd zoals positieve groepsdruk en respectvol omgaan met elkaar. Samen ideeën en/of regels opstellen om het pesten aan te pakken.

Tevens is er ook aandacht voor de problematiek rondom Cyberpesten.


  1. 5.Interventies gericht op het nemen van verantwoordelijkheid en de ondersteuning door leeftijdsgenoten

Dit bestaat uit het betrekken van leerlingen bij het bestrijden van pesten. Voorbeelden van zulke interventies zijn:

  1. ‘Befriending,’ waarbij een leerling gevraagd wordt vriendschap te sluiten met of hulp te bieden aan een leeftijdgenoot die gepest wordt;

  2. Het samenstellen van een comité van leerlingen dat bedenkt wat er tegen het pesten gedaan kan worden;

  3. ‘Peermediation,’ waarbij een leerling die zelf niet bij het pesten betrokken is andere leerlingen helpt om ruzies of pestgedrag op te lossen;


  1. 6.Ouders en overblijfouders en overig personeel

Schoolbrede bijeenkomst voor ouders en overig personeel (administratie; conciërge etc.)


7.  Toezicht verbeteren

Verbetering overzicht schoolpleinen, overblijflokalen, kleedruimtes waardoor een grotere veiligheid ontstaat en het pestgedrag vermindert. Adviseren over éénduidigheid in reageren van toezichthouders op pestgedrag op de hierboven beschreven plekken.

DE TRAINERS

Ellie Aksel

Guus Knoops